Bureau Heldertaal voor ons allemaal

Algemene voorwaarden: schrijven en redigeren

 

Algemene voorwaarden voor het schrijven en/of redigeren van teksten door Bureau Heldertaal

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor het schrijven en/of redigeren van teksten tussen de tekstschrijver (Bureau Heldertaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32073353) en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Bureau Heldertaal zijn geheel vrijblijvend en één maand geldig.

2.2 Tot het moment van het tot stand komen van de overeenkomst heeft Bureau Heldertaal het recht om zich uit de onderhandelingen met de aspirant-wederpartij terug te trekken zonder daarbij gehouden te zijn tot enigerlei kosten en/of schadevergoeding.

3. Totstandkoming van de opdracht

3.1 Bureau Heldertaal verzamelt vóór het aannemen van de opdracht alle benodigde informatie die redelijkerwijs nodig is voor een goede opdrachtuitvoering. De opdrachtgever dient naar beste weten alle informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht verstrekt te hebben. De opdrachtgever en Bureau Heldertaal kunnen zich zodoende een beeld vormen van de inhoud van de opdracht, van de omvang van de opdracht en de mogelijke resultaten.

3.2 Mochten aan het vooronderzoek kosten zijn verbonden, dan worden vooraf met de opdrachtgever de condities hierover afgesproken. Het eerste gesprek is oriënterend, daaraan zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van Bureau Heldertaal en een kennismaking met de mogelijke opdracht, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stelt de opdrachtgever prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het afgesproken uurtarief.

3.3 Bureau Heldertaal verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan het weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na beëindiging van de opdracht.

3.4 Overeenkomsten komen pas tot stand als de offerte van Bureau Heldertaal is ondertekend door de opdrachtgever.  

3.4 Als prijs geldt de prijs die genoemd wordt in de offerte, tenzij de opdracht gaandeweg het traject wordt aangepast.

3.5 Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden.

3.6 Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Bureau Heldertaal niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

3.7 Ingeval van overmacht bij Bureau Heldertaal zal daarvan onverwijld mededeling worden gedaan aan de opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Bureau Heldertaal opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever heeft de verplichting om van Bureau Heldertaal het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en hem dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

3.8 Omzetbelasting (btw) en eventuele andere belastingen, heffingen en rechten zijn niet in de opgegeven prijs inbegrepen. Tevens zijn prijzen exclusief reis- en verblijfskosten. Onvoorziene prijswijzigingen, plaatshebbende vanaf drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geven ons het recht een andere dan de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

4. Verplichtingen van Bureau Heldertaal

4.1 Bureau Heldertaal verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de standaardspelling (Groene Boekje 2006) geschreven zijn.

4.2 Indien Bureau Heldertaal een tekst aanlevert, heeft de offerte betrekking op levering van de concepttekst en eenmaal een herziening na overleg met de opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen.   

5. Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. De opdachtgever vrijwaart Bureau Heldertaal tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bureau Heldertaal.

6. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Bureau Heldertaal heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken indien op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed ontrekken, een goede uitvoering van de opdracht belemmerd wordt. Mocht de Bureau Heldertaal tot voortijdige beëindiging overgaan, dan is het gerechtigd om voor dat deel van de overeenkomst dat al is uitgevoerd, pro rato betaling te vorderen.

7. Tariefaanpassing

Bij meerjarige opdrachten kan een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten die noodzaakt tot tariefaanpassing worden doorberekend, conform de CBS-loonindex voor overige dienstverlening zoals de laatste die is gepubliceerd door het CBS.
 

8. Auteursrecht

8.1 Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Bureau Heldertaal.

8.2 Bureau Heldertaal als leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet, verleent bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven.

8.3 Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Bureau Heldertaal brengen en Bureau Heldertaal moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Bureau Heldertaal kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

8.4 Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van Bureau Heldertaal krijgt, kan hij op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

8.5 Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van Bureau Heldertaal wordt beschouwd:

  • publicatie van zijn werk voor een ander gebruik dan overeengekomen;
  • hergebruik van zijn werk zonder toestemming;
  • aantasting van zijn werk;
  • publicatie zonder naamsvermelding.

9. Betaling

9.1 Betaling van te leveren/geleverde diensten moet geschieden binnen de betalingstermijn die staat aangegeven op de betreffende factuur.

9.2 Betaling dient te geschieden op de bank- of girorekening die vermeld staat op de factuur en gebeurt zonder enige aftrek of verrekening.

9.3 In geval van geen, of niet-tijdige, betaling is de opdrachtgever ook zonder daartoe in gebreke te zijn gesteld rente verschuldigd van 1,5% per maand (tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt) vanaf de dag dat hij met zijn betalingsverplichting in gebreke is gebleven tot aan de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.

9.4 De opdrachtgever is gehouden alle buitengerechtelijke kosten te vergoeden die wij moeten maken teneinde een vordering te incasseren. Buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het dan geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

9.5 Wij zijn gerechtigd al onze werkzaamheden op te schorten indien en voor zover de wederpartij met zijn betalingsverplichtingen in gebreke blijft.

10. Geschillen

Op elke overeenkomst tussen Bureau Heldertaal en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn,  zullen partijen in eerste instantie proberen te schikken. Als dat niet mogelijk blijkt, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Bureau Heldertaal.


Hilversum, 1 oktober 2007


het gezicht van Bureau Heldertaal | algemene voorwaarden | contact