Bureau Heldertaal voor ons allemaal

Algemene voorwaarden: cursussen en workshops

 

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van trainings- en opleidingsopdrachten

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training en opleiding tussen de opleider (Bureau Heldertaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32073353) en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van de opleider zijn geheel vrijblijvend.

2.2 Indien door de opleider gegevens worden verstrekt aangaande de met de cursus te bereiken doelstellingen, zullen deze voor de opleider nimmer bindend zijn en kunnen geen grond voor aansprakelijkheid opleveren, behoudens in geval van opzet door en/of grove schuld van de opleider.

2.3 Tot het moment van het tot stand komen van de overeenkomst heeft de opleider het recht om zich uit de onderhandelingen met de aspirant-wederpartij terug te trekken zonder daarbij gehouden te zijn tot enigerlei kosten en/of schadevergoeding.

3. Totstandkoming van de opdracht

3.1 De opleider verzamelt vóór het aannemen van de opdracht alle benodigde informatie die redelijkerwijs nodig is voor een goede opdrachtuitvoering. De opdrachtgever dient naar beste weten alle informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht verstrekt te hebben. De opdrachtgever en de opleider kunnen zich zodoende een beeld vormen van het opleidingsvraagstuk, van de omvang van het opleidingsproject en de mogelijke resultaten daarvan.

3.2 Mochten aan het vooronderzoek kosten zijn verbonden, dan worden vooraf met de opdrachtgever de condities hierover afgesproken.

3.3 Overeenkomsten komen pas tot stand nadat wij een opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en gaaf weer te geven. Bij verschil tussen opdrachtbevestiging en offerte gaat de opdrachtbevestiging voor. Indien de wederpartij uiterlijk op de vijfde werkdag na verzending van de opdrachtbevestiging daartegen schriftelijk bezwaar maakt, wordt de overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

3.4 Als prijs geldt de prijs welke genoemd wordt in de opdrachtbevestiging.

3.5 Omzetbelasting (btw) en eventuele andere belastingen, heffingen en rechten zijn niet in de opgegeven prijs inbegrepen. Tevens zijn prijzen exclusief reis- en verblijfskosten en kosten voor het door de opleider beschikbaar stellen van apparatuur.

3.6 Onvoorziene prijswijzigingen, plaatshebbende vanaf drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geven ons het recht een andere dan de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

4. Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1 De opleider verklaart over alle voor een goede uitvoering van de opdracht benodigde faciliteiten te beschikken.

4.2 Bij het verzorgen van cursussen op locatie van de klant, gelden de volgende verplichtingen voor de opdrachtgever:

  4.2.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het formuleren van goede en duidelijke doelstellingen die bereikt moeten worden met de door mij te verzorgen cursus. Tevens dient de opdrachtgever te zorgen voor een goede en representatieve locatie waarbij de aanwezigheid van audiovisuele hulpmiddelen gegarandeerd is. De kosten hiervan komen voor rekening van de wederpartij. Als de opleider eigen apparatuur inzet, is daarvoor huur verschuldigd tegen de gangbare tarieven, tenzij anders wordt overeengekomen.

  4.2.2 De opdrachtgever draagt zorg voor het uitnodigen van de cursisten.

  4.2.3 De totale organisatie komt voor rekening, en is de verantwoordelijkheid, van de opdrachtgever.

  4.2.4 De wederpartij draagt zorg voor het bevestigen der deelname aan de cursisten, het afwikkelen van de financiën, en voorts al hetgeen nodig is om de zaken voor, tijdens, en na de cursus, perfect te laten verlopen.

  4.2.5 Als bij de uitvoering van de cursussen blijkt dat niet aan de overeengekomen voorwaarden is voldaan en daardoor de kwaliteit van de cursus niet meer door de opleider kan worden gewaarborgd, behoudt de opleider zich het recht voor de cursus niet te geven of te staken.

  4.2.6 De opdrachtgever dient klachten aangaande de door mij verzorgde cursussen uiterlijk op de tiende werkdag na beëindiging van de cursus bij mij te melden. De opdrachtgever dient zulks schriftelijk, gemotiveerd en aangetekend te doen. Blijft de opdrachtgever hiermee in gebreke, dan vervallen alle rechten die uit de reclame zouden kunnen voorvloeien.

5. Verplichtingen van de opleider

De opleider zal zijn diensten naar beste weten en met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid uitvoeren.

6. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

De opleider heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken indien op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed ontrekken, een goede uitvoering van de opdracht belemmerd wordt. Mocht de opleider tot voortijdige beëindiging overgaan, dan is de opleider gerechtigd om voor dat deel van de overeenkomst dat al is uitgevoerd, pro rato betaling te vorderen.

7. Annulering door de opdrachtgever

Annulering door de opdrachtgever van deelname van één of meer cursisten, of van de huur van een docent of een leslokaal is mogelijk tot 15 werkdagen vóór aanvang van de cursus. Bij annulering tussen 15 en 5 werkdagen vóór aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Bij eenzijdige annulering door de opdrachtgever heeft opdrachtgever niet automatisch het recht op uitvoering van de opdracht op een ander moment. Verplaatsen van de opdracht naar een ander moment geldt als annulering van de geplaatste order.

8. Annulering door de opleider

De opleider streeft ernaar een geplande cursus altijd door te laten gaan. Als door onvoorziene omstandigheden (niet-toerekenbare tekortkoming der nakoming) een cursus moet worden geannuleerd of verplaatst, aanvaardt de opleider geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit annulering van de cursus.
Indien de opleider verhinderd is heeft hij het recht om een vervangende opleider in te zetten. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan zal in onderling overleg een nieuwe datum voor de te houden cursus vastgesteld worden.

9. Vertrouwelijkheid

De opleider zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de opleidingsrelatie verstrekte of ter kennis gekomen vertrouwelijke informatie geheimhouding betrachten.

10. Tariefaanpassing

Bij meerjarige opdrachten kan een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten die noodzaakt tot tariefaanpassing worden doorberekend, conform de CBS-loonindex voor overige dienstverlening zoals de laatste die is gepubliceerd door het CBS.

11. Intellectueel eigendom

Er zijn twee soorten cursusmaterialen:

 • cursusmateriaal dat door de opleider is ontwikkeld en waarvoor de opdrachtgever heeft betaald. Het cursusmateriaal wordt dan eigendom van de opdrachtgever.
 • cursusmateriaal dat door de opleider is ontwikkeld en waarvoor de opdrachtgever niet heeft betaald. Het cursusmateriaal blijft dan eigendom van de opleider. De opdrachtgever kan dit cursusmateriaal tegen vergoeding gebruiken in opleidingssituaties waarbij een andere opleider wordt ingezet

12. Auteursrecht

Alle in de cursus gebruikte materialen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Het is niet toegestaan materiaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook.

13. Betaling

13.1 Betaling van te leveren/geleverde diensten moet geschieden binnen de betalingstermijn die staat aangegeven op de betreffende factuur.

13.2 Betaling dient te geschieden op de bank- of girorekening die vermeld staat op de factuur en gebeurt zonder enige aftrek of verrekening.

13.3 In geval van geen, of niet-tijdige, betaling is de opdrachtgever ook zonder daartoe in gebreke te zijn gesteld rente verschuldigd van 1,5% per maand (tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt) vanaf de dag dat hij met zijn betalingsverplichting in gebreke is gebleven tot aan de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.

13.4 De opdrachtgever is gehouden alle buitengerechtelijke kosten te vergoeden die wij moeten maken teneinde een vordering te incasseren. Buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het dan geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

13.5 Wij zijn gerechtigd al onze werkzaamheden op te schorten indien en voor zover de wederpartij met zijn betalingsverplichtingen in gebreke blijft.

14. Bevoegde rechter

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen bij uitsluiting worden beoordeeld door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Hilversum, 1 oktober 2007


het gezicht van Bureau Heldertaal | algemene voorwaarden | contact